اردود خبریں
News English

APPLICATION FOR MEMBERSHIP

24-02-2021 Become A Member

Dear General Secretary                                                                               All Pakistan Federation of United Trade Unions(APFUTU)                         Imtiaz Labour Hall, Faizabad, GUJRAT. I have read the constitution of your organization and I am agree with your constitution. I decide that I, became membership of APFUTU. My particulars are as under please:- Name: ________________________________________________________________        Father Name: __________________________________________________________      Date of birth: ______________________ I.D.Card No: ______________________      Home Address:.............................................................................................................     Present address: ....................................................................................................... Name of Industry/Factory where I work with address:....................................... ................................................................................................................................................. Designation: ....................................................................................................................... Contact No: ....................................Email: .......................................................................                                                                            Signature                                                     Date:..........................................